BSP

Absolwent Roku

Nagroda „Absolwent Roku BSP” przyznawana jest najlepszemu uczniowi kończącemu szkołę.

Ma ona na celu promowanie wśród uczniów: wiedzy, aktywnej i twórczej postawy

życiowej, dążenia do samodoskonalenia i osiągania wysokich wyników w nauce.

Kandydatem do nagrody może być uczeń klasy piątej, który spełnia następujące kryteria:

  • Najwyższa średnia ocen uzyskana przez ucznia na świadectwie ukończenia szkoły
  • Ocena z zachowania: wzorowa lub bardzo dobra
  • Przy takiej samej średniej ocen bierze się pod uwagę frekwencję ucznia
  • Ucznia cechuje nienaganna kultura osobista
  • Chętnie angażuje się w działania na rzecz innych.

Nagroda „Absolwent Roku” wręczana jest na uroczystości rozdania świadectw ukończenia szkoły. Na nagrodę składają się:

  • Wpis do „Kroniki Szkoły”
  • Dyplom i statuetka
  • Nagroda pieniężna (wysokość ustalona corocznie przez Radę Rodziców).

rok szkolny 2023/2024:

Małgorzata Matuszek klasa 5AG5 (technik grafiki i poligrafii cyfrowej)

rok szkolny 2022/2023:

Gabriela Zarzecka klasa 4AN (technik chemik analityk)