BSP

O projekcie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oceniła wniosek  o numerze 2022-1-PL01-KA120-VET-000108986 w programie Erasmus+ w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w roku 2022  i przyznała Bielskiej Szkole Przemysłowej AKREDYTACJĘ Erasmusa na okres od dnia podpisania Potwierdzenia przyjęcia warunków Akredytacji  do 31 grudnia 2027 r.

Szacunki dotyczące ilości uczestników w projektach akredytowanych  oparliśmy na danych dotyczących aktualnej liczby uczniów w podziale na zawody, tendencji naboru do klas pierwszych w poszczególnych klasach (zawodach), danych ilościowych odnośnie trzech poprzednich projektów mobilności (liczba mobilności, liczba uczestników, ogólna liczba podań w zestawieniu z liczebnością grupy docelowej), informacji wrotnej od uczniów i rodziców. Wnioski diagnozy wykazały, że szczególnego wsparcia w ramach zawodu poprzez praktykę zagraniczną wymagają następujące obszary zawodowe: -t. przemysłu mody: (projektowania, konstruowania form odzieży , obsługa specjalistycznych maszyn szwalniczych, ); -t. urządzeń i systemów energii odnawialnej: (projektowanie, montaż, eksploatacja inst. energetyki odnawialnej)), -t. ochrony środowiska: (techniki monitoringu środowiska, obsługa urządzeń do monitoringu środowiska). -t. analityka: (metody analizy chemicznej, obsługa urządzeń do analizy chemicznej ); -t. grafiki i poligrafii cyfrowej: (projektowanie graficzne, nowoczesny design, obsługa maszyn drukarskich); 3/ dostosowanie form i treści pracy szkoły do europejskich standardów edukacyjnych (zwiększenie wskaźnika kształcenia praktycznego realizowanego u/we współpracy z pracodawcami) i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych; 4/doskonalenie pracy z uczniem zdolnym w celu przygotowania do olimpiad zawodowych i stwarzanie mu inspirujących możliwości rozwoju; 5/doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego zawodowego przez uczniów w zakresie słownictwa branżowego specyficznego dla kierunku kształcenia min. poprzez praktykę, 6/doskonalenie języka angielskiego przez kadrę (komunikatywność, język techniczny), podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych i językowych nauczycieli poprzez udział w projektach unijnych, kursach międzynarodowych ( nowe metody i narzędzia nauczania ), zwiększenie zaangażowania nauczycieli w realizację programów unijnych, 7/ wsparcie rozwoju kompetencji interdyscyplinarnych uczniów: umiejętności pracy pod presją czasu, lepszego radzenie sobie ze stresem, zwiększenie punktualności i terminowości wykonywania zadań/prac, wzrost odpowiedzialności za powierzone mienie i zadania, rozwój efektywnych metod komunikacji w grupie/zespole bazujących na przepływie wrażliwych danych i obiegu dokumentacji – taką informację otrzymujemy od pracodawców. W wymiarze specyficznych kompetencji/obszarów zawodowych wnioski od pracodawców stanowić będą podstawę budowy programu merytorycznego dla uczniów podczas mobilności} wymagane jest wsparcie: 8) doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych- zakup nowych komputerów i pakietów oprogramowań do zawodów: technik przemysłu mody, systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik (programy graficzne), technik analityk, t. ochrony środowiska, doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów, zakup programów użytkowych, edukacyjnych do klasopracowni , korzystanie z platform edukacyjnych (np. Eduscience

Plan Erasmusa będzie mógł być aktualizowany.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania  dla działań w ramach pierwszej umowy finansowej – wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122641 złożony w ramach Akcji 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty akredytowane (KA121-VET) – konkurs 2023. wynosi 54958 EUR

W ramach przyznanych środków uczniowie mają zapewnione: bezpłatne zajęcia przygotowujące do udziału w praktykach, transport krajowy na lotnisko, zagraniczny, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, jednodniową wycieczkę kulturowo-krajoznawczą, opiekę ze strony szkoły i instytucji przyjmującej oraz kieszonkowe.

Na zakończenie projektu każdy z uczestników otrzyma dokument Europass Mobility, opisujący dokładnie, jakie korzyści zawodowe oraz dodatkowe osiągnął. Nabyte efekty uczenia się, po uprzedniej ewaluacji przez osobę oceniającą w miejscu praktyk zostaną wpisane w indywidualny wykaz osiągnięć każdego stażysty a następnie uznane przez macierzystą szkołę, czyli Bielską Szkołę Przemysłową (w ramach systemu ECVET).