BSP

EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU NA LOKALNYM RYNKU PRACY

Miasto Bielsko-Biała realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”.
 
Projekt złożony w odpowiedzi  na konkurs nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
Szkoły objęte projektem:
Bielska Szkoła Przemysłowa
Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka
Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego
Zespół Szkół Samochodowych  i Ogólnokształcących
Zespół szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki
Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
Zespół Szkół im. Juliana Tuwima
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica
Zespół Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 
Projekt pt.: „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” skierowany będzie łącznie do 863 uczniów i uczennic szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest M. Bielsko-Biała.
Cel: Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Mieście Bielsko-Biała, poprzez poprawę potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego, w tym poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 66 nauczycieli zawodu pracujących w placówkach, do których skierowany jest projekt, wzrost kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 863 uczniów/uczestników projektu/ poprzez dostosowanie realizowanych form wsparcia doaktualnych trendów na rynku pracy oraz stworzenie w 10 Zespołach Szkolnych warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym pracodawcami w okresie realizacji wsparcia, tj. 01.03.2018 do 31.12.2020.
Miejsce realizacji: M. Bielsko-Biała
W ramach projektu planowane są działania ukierunkowane na poprawę jakości edukacji w bielskich  szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe poprzez podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (organizacja kursów zawodowych, zajęć specjalistycznych, doradztwa edukacyjno –zawodowego dla uczniów) oraz rozwój współpracy szkół z pracodawcami (organizacja praktyk zawodowych). Ponadto w ramach projektu przewiduje się doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie bazy dydaktycznej w zakresie wsparcia skierowanego do uczniów.
Dofinansowanie z UE  3 748 439,11 PLN
Budżet Państwa  440 992,84 PLN
Budżet JST  220 496,42 PLN
 
Pracownia chemiczna 126 – wyposażona z projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”