BSP

Informacje o rekrutacji

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 NABÓR DO BIELSKIEJ SZKOŁY PRZEMYSŁOWEJ BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Informacje na temat naboru są dostępne na stronie: https://slaskie.edu.com.pl

Dokumenty dotyczące naboru do klas pierwszych, po zeskanowaniu, można przesyłać na adres sekretariat@bsp.edu.pl . Dokumenty te muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 KANDYDACI BĘDĄ PRZYJMOWANI DO NASTĘPUJĄCYCH KLAS BIELSKIEJ SZKOŁY PRZEMYSŁOWEJ:

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
TECHNIKUM nr 1:
technik chemik analityk(limit 28 uczniów)
technik ochrony środowiska(limit 14 uczniów)
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej(limit 14 uczniów)
technik grafiki i poligrafii cyfrowej (limit 70 uczniów)
technik przemysłu mody(limit 42 uczniów)
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1:
krawiec                                                             (limit 20 uczniów)

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 1
W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

 1. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz.15:00, na stronie https://slaskie.edu.com.pl
 2. Jeżeli Technikum Nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej zostało wybrane jako szkoła pierwszego wyboru (pierwsze miejsce na liście preferencji) kandydat składa w sekretariacie szkoły:
  • wydrukowany z systemu wniosek podpisany przez prawnych opiekunów w terminie od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. (wniosek można też złożyć elektronicznie, jeżeli zostanie podpisany przez opiekunów za pomocą „Profilu zaufanego” na platformie ePUAP);
  • świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (lub potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie), w terminie od  23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz.15:00.
  • jeżeli kandydat posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy je także dołączyć do dokumentów.
 3. Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia będzie ogłoszona 18 lipca 2023 r. 
 4. Do 20 lipca 2023 r. kandydaci odbierają w sekretariacie szkoły skierowania na badania lekarskie.
 5. Kandydat zakwalifikowany potwierdza wolę uczęszczania do Technikum Nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej dostarczając do sekretariatu do 25 lipca 2023 r. do godz.15:00:
  • oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty jeżeli nie zostały dostarczone wcześniej;
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (kandydat może złożyć to oświadczenie w terminie do 22 września jeżeli rodzic (opiekun prawny) wcześniej poinformuje pisemnie lub elektronicznie o braku możliwości dostarczenia zaświadczenia). pobierz druk oświadczenia

Niedostarczenie oryginałów jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy przyjętych.

 1. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły odbędzie się 26 lipca 2023 r. do godz. 14.00.
 2. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie do wyczerpania miejsc w klasach, maksymalnie do 31 sierpnia 2023 r.


ZASADY PRZYJMOWANIA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO TECHNIKUM NR 1 W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

 1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w tym:
  •  za egzamin ósmoklasisty do 100 punktów,
  •  za świadectwo i inne osiągnięcia ucznia do 100 punktów.
 2.  W poszczególnych oddziałach przeliczane na punkty będą oceny z następujących 4 zajęć edukacyjnych:
Typ oddziałuPunktowane zajęcia edukacyjne
technik chemik analityk
technik ochrony środowiska
język polski
matematyka
chemia
biologia
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejjęzyk polski
matematyka
fizyka 
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)
technik grafiki i poligrafii cyfrowej (dawniej technik cyfrowych procesów graficznych)język polski
matematyka
informatyka 
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)
technik przemysłu mody (dawniej technik technologii odzieży)język polski
matematyka
plastyka
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)
 1. Zasady przyznawania punktów:
 Zagadnienie Punktacja
 Liczba punktów za punktowane zajęcia edukacyjnedopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Liczba punktów za egzamin ósmoklasisty: język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny– 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.maks. 100 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej). 3 punkty
Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły)maks. 18 punktów za dwa i więcej konkursów maks. 10 punktów za jeden konkurs
szczegółowa punktacja na stronie BSP
 W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. maks. 100 punktów
szczegółowa punktacja na stronie BSP
 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo ma:
  • kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • Kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • kandydat, który uzyskał lepszy wynik z matematyki na egzaminie ósmoklasisty.
 3. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową w latach wcześniejszych, uczestniczą w rekrutacji na warunkach takich jak tegoroczni absolwenci tegoroczni.
 4. Uczeń który nie ukończył klasy pierwszej w BSP i otrzymał na świadectwie ocenę naganną z zachowania nie może powtórnie brać udziału w rekrutacji do BSP.
 5. Procedura trybu odwoławczego:
  • Do 31 lipca 2023 r. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

* * *

 WYMAGANE DOKUMENTY

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do Bielskiej Szkoły Przemysłowej powinieneś dostarczyć następujące dokumenty:

* * *

JEŻELI JESTEŚ  UCZNIEM SZKOŁY, KTÓRA NIE ZOSTAŁA OBJĘTA ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM NABORU, POMOC W ZAREJESTROWANIU SIĘ W SYSTEMIE MOŻESZ UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE NASZEJ SZKOŁY.

Więcej informacji: www.bsp.edu.pl


REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1
W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

 1. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz.15:00, na stronie https://slaskie.edu.com.pl
 2. Jeżeli Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej została wybrana jako szkoła pierwszego wyboru (pierwsze miejsce na liście preferencji) kandydat składa w sekretariacie szkoły:
  • wydrukowany z systemu wniosek podpisany przez prawnych opiekunów w terminie od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. (wniosek można też złożyć elektronicznie, jeżeli zostanie podpisany przez opiekunów za pomocą „Profilu zaufanego” na platformie ePUAP);
  • świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (lub potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej kopie) w terminie od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz.15:00.
  • jeżeli kandydat posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, należy je także dołączyć do dokumentów.
 3. Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona 18 lipca 2023 r. 
 4. Do 20 lipca 2023 r. kandydaci odbierają w sekretariacie szkoły skierowania na badania lekarskie.
 5. Kandydat zakwalifikowany potwierdza wolę uczęszczania do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej dostarczając do sekretariatu do 25 lipca 2023 r. do godz.15:00:
  • oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały dostarczone wcześniej;
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (kandydat może złożyć to oświadczenie w terminie do 22 września jeżeli rodzic (opiekun prawny) wcześniej poinformuje pisemnie lub elektronicznie o braku możliwości dostarczenia zaświadczenia). pobierz druk oświadczenia

Niedostarczenie oryginałów jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy przyjętych

6. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły odbędzie się 26 lipca 2023 r. do godz.14.00.

7. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie do wyczerpania wolnych miejsc, maksymalnie do 31 sierpnia 2023 r.


ZASADY PRZYJMOWANIA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

 1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów w tym:
  •  za egzamin ósmoklasisty do 100 punktów,
  •  za świadectwo i inne osiągnięcia ucznia do 100 punktów.
 2.  Przeliczane na punkty będą oceny z następujących 4 zajęć edukacyjnych:
Typ oddziałuPunktowane zajęcia edukacyjne
krawiecjęzyk polski
matematyka
plastyka
język angielski (jeżeli na świadectwie brak j. angielskiego, to najlepsza ocena spośród języków obcych wpisanych na świadectwo)
 1. Zasady przyznawania punktów:
 Zagadnienie Punktacja
 Liczba punktów za punktowane zajęcia edukacyjnedopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Liczba punktów za egzamin ósmoklasisty: język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny– 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.maks. 100 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej). 3 punkty
Uzyskanie tytułu finalisty, laureata lub wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r.
(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły)
maks. 18 punktówza dwa i więcej konkursówmaks. 10 punktów za jeden konkurs
szczegółowa punktacja na stronie BSP
 W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. maks. 100 punktów
szczegółowa punktacja na stronie BSP
 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo ma:
  • kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • Kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20 c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • kandydat, który uzyskał lepszy wynik z matematyki na egzaminie ósmoklasisty.
 3. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową w latach wcześniejszych uczestniczą w rekrutacji na warunkach takich jak tegoroczni absolwenci szkół podstawowych.
 4. Uczeń, który nie ukończył klasy pierwszej w BSP i otrzymał na świadectwie ocenę naganną z zachowania nie może powtórnie brać udziału w rekrutacji do BSP.
 5. Procedura trybu odwoławczego:
  • Do 31 lipca 2023 r. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

* * *

 WYMAGANE DOKUMENTY

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do Bielskiej Szkoły Przemysłowej powinieneś dostarczyć następujące dokumenty:

* * *

JEŻELI JESTEŚ  UCZNIEM SZKOŁY, KTÓRA NIE ZOSTAŁA OBJĘTA ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM NABORU, POMOC W ZAREJESTROWANIU SIĘ W SYSTEMIE MOŻESZ UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE NASZEJ SZKOŁY.

Więcej informacji: www.bsp.edu.pl