BSP

Statut Szkoły

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych dokumentów szkolnych.

Tekst jednolity, Aktualizacja -kwiecień 2024

Załączniki do statutu szkoły

Załącznik nr 1:

STATUT TECHNIKUM nr 1 w Bielsku-Białej

Aktualizacja – kwiecień 2024

Załącznik nr 2:

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA nr 1 w Bielsku-Białej

Aktualizacja – kwiecień 2024

Załącznik nr 5:

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej

Aktualizacja – wrzesień 2023

Załącznik nr 6:

Regulamin Rady Rodziców

Aktualizacja – wrzesień 2023

Załącznik nr 7:

Regulamin uczestnictwa młodzieży Bielskiej Szkoły Przemysłowej w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza terenem szkoły

Aktualizacja – wrzesień 2023

Załącznik nr 8:

Regulamin uczestnictwa uczniów w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych, naukowych, integracyjnych, przedmiotowych, nagrodowych oraz obozach wakacyjnych organizowanych przez Bielską Szkołę Przemysłową

Aktualizacja – wrzesień 2023

Załącznik nr 9:

Regulamin czytelni

Aktualizacja – wrzesień 2023

Załącznik nr 10:

Regulamin wypożyczalni

Aktualizacja – wrzesień 2023

Załącznik nr 11:

Regulamin praktyk zawodowych w Bielskiej Szkole Przemysłowej

Aktualizacja – wrzesień 2023

Załącznik nr 12:

Szkolny regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce w Bielskiej Szkole Przemysłowej

Aktualizacja – wrzesień 2023

Załącznik nr 15:

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Bielskiej Szkole Przemysłowej

Aktualizacja – wrzesień 2023

Załącznik nr 16:

Wzory usprawiedliwienia i zwolnienia

Aktualizacja – wrzesień 2023

Załącznik nr 17:

Udział w zajęciach religii, etyki i wdż – wzory oświadczeń

Aktualizacja – wrzesień 2023

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W TECHNIKUM NR 1
Aktualizacja – styczeń 2019

Procedury zdalnego nauczania
Aktualizacja – styczeń 2019